ניהול מהימנות בארגון

תהליך/אוסף פעולות המבוצעות על מנת לוודא אמינותו ויושרו של העובד במעגל חייו בארגון.

שלב אחר שלב 

תהליך ניהול מהימנות בארגון

ארגון הינו מסגרת חברתית אנושית, הפועל באופן מבוקר ומתואם, לשם מימוש יעדים והגשמת מטרות מוגדרות וברורות. כל ארגון פועל תחת הרכב גדול ומגוון של סיכונים המשפיעים עליו בזמן אמת או עלול להשפיע על פעולותיו התפעוליות ו/או תוצאות עסקיות ובאופן ישיר על חוסנו הכלכלי והתפקודי.

המשאב האנושי נחשב במרבית הארגונים למשאב היקר ביותר החל מתהליך גיוסו והכשרתו  ולנוכח נגישותו הישירה והעקיפה לנכסים ולמידע של הארגון.

 

למשאב האנושי השפעה על המשך קיומו של הארגון והצלחתו.

ביצוע ניהול מהימנות בארגון הוא תולדה של הצורך לצמצם נזקים המבוצעים על ידי העובד באופן מכוון. התהליך מאפשר צמצום ומזעור פוטנציאל סיכון לנזק, ומשפיע באופן חיובי על תפישת הנורמות בארגון ויישומן.

תרבות ארגונית נכונה מחברת בין העובדים לבין עצמם, בין העובדים להנהלה ובין העובדים לחברה.

מתווה זה של ניהול מהימנות בארגון, מתייחס לשלושה מעגלים - מניעה, בקרה והרתעה. 

%25D7%25AA%25D7%2594%25D7%259C%25D7%2599

שלב ראשון: גיוס הנהלת  הארגון

להנהלה השפעה מכרעת על התרבות הארגונית של החברה תוך יישום הקוד האתי בנושא יושרה ואמינות

 

שלב שני: ביצוע סקר סיכונים

סקר הסיכונים הוא הכלי המרכזי לקביעת המדיניות הארגונית ומאפשר להגדיר את האיומים הקיימים מנושאי המשרות והתפקידים בארגון

לסקר שתי מטרות עיקריות:

  • איתור וזיהוי סיכונים פנימיים וחיצוניים העלולים לפגוע בפעילותו  העסקית והכספית השוטפת של הארגון

  • קביעת רמות סיכון לכלל התפקידים ומתכונת הבדיקה בהתאם לרמת הסיכון המייחדת כל תפקיד

שלב שלישי: קביעת מדיניות ונהלים

על בסיס ממצאי סקר הסיכונים תוצג להנהלת החברה הצעה למדיניות אותה צריכה לאשר

 בשלב זה נקבעים מדיניות ונהלי החברה בתחום היושרה התעסוקתית תוך הגדרת גורמי הסיכון והשפעתם בתהליך קבלת ההחלטות

שלב רביעי: ביצוע בדיקות מהימנות בארגון

ביצוע בדיקות מהימנות בקבלה לעבודה, בניוד בין תפקידים, תוך כדי עבודה ובסיום תפקיד

למימוש התהליך קיימים מגוון רחב של כלים, שיבחרו ויותאמו תוך מתן תשומת לב לצרכי הארגון באופן ספציפי

שלב חמישי: בקרה תהליכית

ביצוע בקרה אפקטיבית על התהליך המתבססת על מתודולוגית המדיניות. תיקוף סקר הסיכונים ובחינת מפת האיומים העדכנית